Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

Напрями підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітній рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація - молодший спеціаліст з економіки

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Економічна незалежність і суверенітет України вимагають сьогодні швидкого вирішення значних економічних, науково-технічних, виробничих і соціальних проблем. У світі сучасних та перспективних потреб нашої країни у кваліфікованих економістах коледж готує фахівців зі спеціальності «Економіка».

Зміст навчання забезпечує професійне становлення фахівця з економіки, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприяє підвищенню рівня ерудиції та культури. Особливу увагу приділено освоєнню сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки та використанню їх для управління економічними процесами на підприємствах – планування і аналізу виробничо-господарської діяльності та розробки фінансових стратегій.

Молодший спеціаліст з економіки підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Після одержання диплому фахівці можуть виконувати фінансово-економічну роботу на підприємствах, установах та організаціях, виробничих та функціональних підрозділах промислових підприємств; спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування.

В умовах формування ринкової інфраструктури спеціалісти з економіки можуть самостійно створювати різні підприємства, ефективно організовувати бізнесову діяльність, та працювати в інших ринкових структурах (товарні та фондові біржі тощо).

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітній рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація - молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

Біржова діяльність – це діяльності на світових фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати тенденції і страхувати ризики на ринку. Обов’язки фахівця – аналізувати товарні ринки і конкурентоспроможність виробників, управляти виробництвом та організовувати ефективний товарорух з метою покращення результатів діяльності.

Після одержання диплому фахівці можуть виконувати організаційну, управлінську, комерційну, аналітичну діяльність в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва на підприємствах різних форм господарювання, в органах державної влади, організовувати власний бізнес.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування»

Освітній рівень – молодший спеціаліст.

Кваліфікація - молодший спеціаліст з обліку та оподаткування

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Одним з невід'ємних елементів економічних відносин є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Облік і оподаткування є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Крім того спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками.

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Облік – це не тільки універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, вся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, проте повністю розкривається перед втаємниченим. Облік має забезпечувати достовірною, об’єктивною, релевантною інформацією про фінансовий стан і результати діяльності всіх користувачів: власників і керівників, акціонерів та інвесторів, органи державного управління та професійних розпорядників коштів, тобто банків.

Оподаткування - фах для динамічних амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне!

Фахівці з оподаткування вміють досліджувати закономірності розвитку й управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України, навчитися управляти фінансовим станом підприємства, розуміти сутність податкових ризиків, вміти здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік, розробляти напрямки оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, займатися вивченням та аналізом стандартних та нетипових податкових схем, консультувати у сфері оподаткування тощо.

Після одержання диплому фахівці можуть формують штат працівників бухгалтерії, економічного, аналітичного та фінансового відділу підприємств приватного сектору економіки, державних підприємств, бюджетних установ, банків та інших фінансово-кредитних установ, підприємств торгівлі, сільського господарства, сфери послуг і т.д. Вони можуть працювати на посаді касира, бухгалтера, помічника аудитора, аналітика, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних органів.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітній рівень – молодший спеціаліст.

Кваліфікація - молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

У сфері банківської діяльності фахівець повинен вміти: здійснювати всі види банківських операцій їх облік та аналіз; проводити розрахунки і складати звітність комерційних банків, кредитних організацій та інших кредитно-фінансових установ; володіти практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлювати операції з надання кредитів, здійснювати контроль за їх використанням та погашенням; проводити факторингові, лізингові операції, операції з цінними паперами та іноземною валютою; забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проведення фінансово-економічних розрахунків.

У галузях страхування фахівець повинен вміти: вільно проводити розрахунки за всіма видами страхової діяльності, виконувати роботу з укладення і ведення страхових договорів, виконувати операції з перестрахування та співстрахування, здійснювати облік страхових операцій та аналіз показників діяльності страхових компаній.

Після одержання диплому фахівці можуть працювати на посадах: дилера (біржові торговці за свій рахунок) та брокера (посередника) із заставних та фінансових операцій, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора податкової служби, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, контролера-оператора, старшого контролера-касира, старшого контролера-оператора у бюджетних установах, організаціях, підприємствах різних форм власності, можуть обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах підприємств, комерційних організацій, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, комерційних банках, державних фінансових органах, займати посаду спеціаліста страхової компанії, бути банківський службовцем.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08

Спеціальність 081 Право

Освітній рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація - молодший спеціаліст з права

Форма навчання – денна

Термін навчання – 4 роки

Випускники спеціальності 081 «Право» підготовлені до професійної діяльності у сфері юридичної практики з сформованим сприйняттям та розумінням права як основного регулятора суспільно-політичних та економічних відносин.

Підготовку фахівців здійснюють з високим рівнем загальної культури та правосвідомості, що мають необхідний рівень правових та економічних знань і спроможні працювати відповідно до викликів сучасності, здатних зробити свій внесок в розбудову правової держави та становлення громадянського суспільства. Ми забезпечуємо системність і цілісність правових знань наших студентів, відповідний рівень професійної культури, що в процесі діяльності спрямована на охорону і захист прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб.

Наші випускники мають можливість працевлаштуватися в органах державної влади й місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форми власності, обіймати посади державного виконавця, судового розпорядника, консультанта, помічника судді, нотаріуса, адвоката, помічника адвоката, секретаря суду, помічника нотаріуса та інших.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08

Спеціальність 081 Право

Освітній рівень – бакалавр

Кваліфікація - бакалавр з права

Форма навчання – денна

Термін навчання – 4 роки

Сфера діяльності фахівця з правових відносин пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

Фахівець-правознавець повинен вміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; надавати кваліфіковані висновки та консультації.

В сучасних умовах розбудови наша держава потребує фахівців, які могли б швидко адаптуватися до вимог ринкової економіки. Саме таку мету при підготовці фахівців – правознавців ставить перед собою коледж, який готує спеціалістів у сфері юриспруденції.

Бакалаври – секретарі адміністративних органів; судові секретарі, виконавці та розпорядники; організатори діловодства (державні установи); організатори діловодства (види економічної діяльності); організатори діловодства (система судочинства); помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; інші помічники; інші технічні фахівці в галузі управління; державні інспектори; інспектори митної служби; інспектори податкової служби; інспектори із соціальної допомоги; інспектори з ліцензій; інші державні інспектори; інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання; фахівці кримінально-виконавчої служби; соціальні працівники.