Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін

Пилявець Ірина Михайлівна

Голова циклової комісії, викладач,
спеціаліст вищої категорії


У 2002 р. закінчила Вінницький державний агарний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю ”Обік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку. У 2007 р. закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю ”Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З 2003 по 2018 рік працювала у Брацлавському агроекономічному коледжі ВНАУ викладачем облікових дисциплін, з 2014 року займала посаду завідуючої відділенням бухгалтерського обліку. З вересня 2019 року викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу економіки і підприємництва Тернопільського національного економічного університету, голова циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін. Науковий доробок: автор понад 12 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: облік і аналіз в агропромисловому комплексі.


Добіжа Наталія Володимирівна

Викладач, доктор економічних наук, професор,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом ТЕ №23503483 від 1 липня 2003 р.). З 01.09.2003 року по 31.08.2004 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Вінницького інституту економіки ТНЕУ. У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 002865). З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. У 2018 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з права (диплом М18 №055907 від 28.02.2018р.). Згідно з рішенням Загальних зборів від 19 жовтня 2018 року обрана членом – кореспондентом Інженерної академії України. В 2020 році захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та здобула науковий ступінь доктора економічних наук. В 2022 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування. За період роботи опублікувала понад 50 науково-методичних праць, у тому числі 20 статей, опублікованих у провідних фахових виданнях України, 12 праць навчально-методичного характеру, 2 монографії, 2 патента.


Дончак Леся Григорівна

Викладач, кандидат економічних наук, доцент,
спеціаліст вищої категорії


Закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств» у спеціалізованій вченій раді ВНАУ. З листопада 2016 року доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ. У 2019 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких п’ять монографій. Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств. Дисципліни: Технології (макроекономіка), управління персоналом.


Балазюк Оксана Юріївна

Викладач, кандидат економічних наук, доцент,
спеціаліст вищої категорії


Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит». У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему «Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв» у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03, Тернопільського національного економічного університету та отримала диплом кандидата наук. У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі понад 18 років. Автор близько 120 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: особливості впровадження та функціонування управлінських інформаційних систем на підприємствах промисловості.


Руденко Вікторія Василівна

Викладач, доктор економічних наук, доцент,
спеціаліст вищої категорії


У 2006 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, економіста-фінансиста. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2006 р. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2022 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: фіскальна політика, фіскальний механізм регулювання інвестиційних процесів.


Циганчук Вадим Анатолійович


Викладач, спеціаліст першої категорії


У 2014 році закінчив магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за спеціальністю ”Облік і аудит” й отримав кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З вересня 2014 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Науковий доробок: автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: особливості розвитку обліку і аудиту торгівельних підприємств.


Пилявець Віктор Миколайович

Викладач, кандидат економічних наук, доцент,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист


Закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі». Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 20 років. Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: конкурентоспроможність галузей національної економіки, обліково-аналітичне забезпечення господарських процесів.


Шкварук Діна Григорівна

Викладач,
спеціаліст


У 2011 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ у вересні 2019 року. У 2020 році закінчила магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету та здобула кваліфікаційний рівень магістра з економіки. Науковий доробок: опублікувала 40 наукових та навчально-методичних праць. Опубліковано 8 статей у фахових виданнях України, 3 навчально-методичних праці, 29 публікацій за матеріалами науково-практичних конференцій і семінарів. Коло наукових інтересів: місцеві бюджети, діяльність центрального банку, розвиток банківської системи, економічна теорія.


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 ”Фінанси, банківська права та страхування”, 076 ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 071 ”Облік і оподаткування”, 051”Економіка” і забезпечує викладання економічних дисциплін усіх спеціальностей коледжу.

Діяльність циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін спрямована на: підвищення науково-теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів; вивчення і впровадження інтерактивних технологій у формуванні професійно компетентного фахівця; розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт; підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності; сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи; формування творчих, активних, освічених фахівців, здатних відповідати сучасним вимогам ринку праці.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують не лише теоретичну та практичну підготовку студентів, але й сприяють розвитку їх творчої особистості, вихованню людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості та соціальної активності.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання для здобуття повної вищої освіти у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету.

 • Банківські операції
 • Бухгалтерський облік
 • Виробнича практика
 • Гроші і кредит
 • Економіка (Економічна теорія)
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економічне обґрунтування управлінських рішень
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиту
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Інформаційні системи і технології у фінансових та банківських установах
 • Контроль і ревізія
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Навчальна практика
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Основи комерційної та біржової діяльності
 • Підприємництво
 • Планування та організація діяльності підприємств
 • Податкова система
 • Статистика
 • Страхові послуги
 • Технології (Макроекономіка)
 • Управління витратами
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий облік
 • Ціноутворення
 • Управління персоналом

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
30.05 студенти та викладач Колесник Олександр Володимирович відвідали Староприлуцьку спеціальну школу, де мали змогу поспілкуватися з дітками, подарувати різні іграшки, канцелярію та одяг.

Детальніше >>
 
Проведено заняття – тренінг зі студентами 3-го та 1 - го курсу в рамках дисципліни «Конституційне право України» спеціальності «Право» ВСП “ВФКЕП” та ВННІЕ Західноукраїнського національного університету.

Детальніше >>
 
23 травня 2024 року в рамках методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін закладів фахової передвищої освіти було проведено обласну олімпіаду з історії України.

Детальніше >>
 
Екологічний день

Екологічний день.

Детальніше >>
 
Писанка і крашанка

Писанка і крашанка

Детальніше >>
 
Всеукраїнська науково-практична конференція-2024

Вінницьким навчально-науковим інститутом економіки

Детальніше >>