Вінницький коледж економіки та підприємництва ТНЕУ


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін

Пилявець Ірина Михайлівна

Голова циклової комісії,
викладач, спеціаліст вищої категорії


У 2002 р. закінчила Вінницький державний агарний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю ”Обік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку. У 2007 р. закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю ”Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З 2000 по 2018 рік працювала у Брацлавському агроекономічному коледжі ВНАУ викладачем облікових дисциплін, з 2014 року займала посаду завідуючої відділенням бухгалтерського обліку. З вересня 2019 року викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу економіки і підприємництва Тернопільського національного економічного університету, голова циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін. Науковий доробок: автор понад 12 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: облік і аналіз в агропромисловому комплексі.


Добіжа Наталія Володимирівна

Професор,
доктор економічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом ТЕ №23503483 від 1 липня 2003 р.). З 01.09.2003 року по 31.08.2004 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Вінницького інституту економіки ТНЕУ. У вересні 2004 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 002865). З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. У 2018 році закінчила Тернопільський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістра з права (диплом М18 №055907 від 28.02.2018р.). Згідно з рішенням Загальних зборів від 19 жовтня 2018 року обрана членом – кореспондентом Інженерної академії України. В 2020 році захистила дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» та здобула науковий ступінь доктора економічних наук. В 2022 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування. За період роботи опублікувала понад 50 науково-методичних праць, у тому числі 20 статей, опублікованих у провідних фахових виданнях України, 12 праць навчально-методичного характеру, 2 монографії, 2 патента.


Дончак Леся Григорівна

Доцент, кандидат економічних наук,
викладач, вищої категорії


Закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств» у спеціалізованій вченій раді ВНАУ. З листопада 2016 року доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ. У 2019 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких п’ять монографій. Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств. Дисципліни: Технології (макроекономіка), управління персоналом.


Сисоєва Інна Миколаївна

Доцент,
доктор економічних наук, викладач, спеціаліст


Закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській галузі України». Рішенням Вченої ради Тернопільського національного економічного університету 26.06.2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (атестат АД № 003250 від 15.11.2019 р.). 30 вересня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 у Західноукраїнському національному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Організаційно-методологічне та інформаційне забезпечення соціального аудиту» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (диплом ДД № 012369 від 30.11.2021 р.). Членкиня громадської спілки "Палати аудиторів та бухгалтерів України". Входить до складу редакційної колегії вітчизняних та зарубіжних наукових фахових видань. Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: організація та формування облікової політики, особливості ведення обліку в державному секторі економіки, соціальний аудит, проєктний менеджмент, соціальна відповідальність бізнесу, контроль та ревізія.


Балазюк Оксана Юріївна

Доцент, кандидат економічних наук,
викладач, спеціаліст


У 2006 р. закінчила з відзнакою Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, економіста-фінансиста. У 2006 р. розпочала науково-педагогічну діяльність. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2022 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Науковий доробок: автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.


Руденко Вікторія Василівна

Доцент,
кандидат економічних наук, викладач, спеціаліст


У 2010 р. закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю ”Фінанси і кредит” та отримала кваліфікацію ”магістр”. З 2010 по 2013 рік працювала на посаді викладача циклової комісії фундаментально-економічних дисциплін у Вінницькому кооперативному інституті. Працює над дисертаційним дослідженням на тему: ”Управління лізинговими відносинами сільськогосподарських підприємств”. З вересня 2013 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в сфері АПК.


Циганчук Вадим Анатолійович

Викладач,
сспеціаліст першої категорії


У 2014 році закінчив магістратуру Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за спеціальністю ”Облік і аудит” й отримав кваліфікацію ”магістр”. З вересня 2014 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Науковий доробок: автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: особливості розвитку обліку і аудиту торгівельних підприємств.


Чорна Зоя Федорівна

Викладач,
спеціаліст


У 2012 році закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю ”Облік і аудит в промисловості”, отримавши кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З 2014 працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. У 2017 році закінчила Тернопільський національний економічний університет й здобула кваліфікацію спеціаліст з права. З вересня 2017 року викладач Вінницького коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ (з 2020 року перейменований на ВСП «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ЗУНУ»). Коло наукових інтересів: ринок праці, соціально-трудові відносини, економіка праці.


Шкварук Діна Григорівна

Викладач,
спеціаліст


У 2011 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ у вересні 2019 року. У 2020 році закінчила магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Західноукраїнського національного університету та здобула кваліфікаційний рівень магістра з економіки. Науковий доробок: опублікувала 40 наукових та навчально-методичних праць. Опубліковано 8 статей у фахових виданнях України, 3 навчально-методичних праці, 29 публікацій за матеріалами науково-практичних конференцій і семінарів. Коло наукових інтересів: місцеві бюджети, діяльність центрального банку, розвиток банківської системи, економічна теорія.


Циклова комісія фінансово-облікових та економічних дисциплін є випусковою для спеціальностей 072 ”Фінанси, банківська права та страхування”, 076 ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 071 ”Облік і оподаткування”, 051”Економіка” і забезпечує викладання економічних дисциплін усіх спеціальностей коледжу.

Діяльність циклової комісії фінансово-облікових та економічних дисциплін спрямована на: підвищення науково-теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів; вивчення і впровадження інтерактивних технологій у формуванні професійно компетентного фахівця; розвиток та формування у студентської молоді уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт; підготовка студентів до самостійної, наукової та професійної діяльності; сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи; формування творчих, активних, освічених фахівців, здатних відповідати сучасним вимогам ринку праці.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують не лише теоретичну та практичну підготовку студентів, але й сприяють розвитку їх творчої особистості, вихованню людяності, терпимості, любові до людей, громадянської зрілості та соціальної активності.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання для здобуття повної вищої освіти у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету.

 • Банківські операції
 • Бухгалтерський облік
 • Виробнича практика
 • Гроші і кредит
 • Економіка (Економічна теорія)
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економічне обґрунтування управлінських рішень
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиту
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Інформаційні системи і технології у фінансових та банківських установах
 • Контроль і ревізія
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Навчальна практика
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Основи комерційної та біржової діяльності
 • Підприємництво
 • Планування та організація діяльності підприємств
 • Податкова система
 • Статистика
 • Страхові послуги
 • Технології (Макроекономіка)
 • Управління витратами
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий облік
 • Ціноутворення
 • Управління персоналом

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
З Днем Конституції України!

Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова.

Детальніше >>
 
Підтримаймо петицію про присвоєння звання Героя України

Підтримаймо петицію про присвоєння звання Героя України

Детальніше >>
 
За чисте довкілля

Студенти та викладачі ВННІЕ та ВСП ВФКЕП ЗУНУ

Детальніше >>
 
EU Study Days-2023 » ЗУНУ - Західноукраїнський національний університет

EU Study Days-2023 » ЗУНУ - Західноукраїнський національний університет

Детальніше >>
 
Тренінг-курси для викладачів та студентів ЗУНУ

Тренінг-курси для викладачів та студентів ЗУНУ

Детальніше >>
 
День Соборності України-2023

до Дня Соборності України-2023

Детальніше >>